ΕΡΓΟ FFEM

Fostering Female Entrepreneurship Mindset

Το υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι γεγονός.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της κατάρτισης και αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο προωθούνται επιχειρηματικές συμπεριφορές, διότι όχι μόνο συμβάλλουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και ενισχύουν την απασχολησιμότητα των ανθρώπων, ιδίως των γυναικών που κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό και οι οποίες αποτελούν ομάδα στόχο του έργου.

Επιπλέον, δίνοντας στις γυναίκες τα μέσα και τις ευκαιρίες να βελτιώσουν την προσωπική, επαγγελματική και οικονομική τους κατάσταση επιτυγχάνεται η μείωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην επιχειρηματικότητα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Το πρόγραμμα FFEM στοχεύει στην προώθηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης με την ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης/ κατάρτισης για γυναίκες που κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.

Για την επίτευξη των στόχων, το έργο παρέχει υποστηρικτικό υλικό όχι μόνο στις γυναίκες αυτές αλλά και σε επαγγελματίες (εκπαιδευτές, δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς εκπαιδευτικούς κλπ.) ώστε να προωθηθεί η (μετάδοση και) απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

  • Ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας
  • Έλλειψη βασικων γνώσεων σχετικά με τον τρόπο έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
  • Έλλεψη επιχειρηματικών ικανότητων
  • Έλλειψη προώθησης επιχειρηματικότητας
  • Διαφορές μεταξύ των ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών.

ΣΤΟΧΟΙ

  • Μείωση των επιπέδων ανεργίας στις ομάδες-στόχους παρέχοντας τις απαραίτητες επιχειρηματικές δεξιότητες, πληροφορίες και υποστήριξη στην αυτοαπασχόληση και την έναρξη επιχειρήσεων.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος τόσο για τις γυναίκες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό
  • νέους επιχειρηματίες όσο και για τους εκπαιδευτές ενηλίκων με στόχο την «Προώθηση της Νοοτροπίας της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»
  • Προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα καθώς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Εξισορρόπηση των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών