ΕΤΑΙΡΟΙ

MINDSHIFT TALENT ADVISORY

Το Mindshift είναι μια νεοσύστατη εταιρεία συμβούλων ανθρωπίνου δυναμικού που ιδρύθηκε το 2017 στη Λισαβόνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές λύσεις. Το Minshift λειτουργεί τόσο σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγορές, στους ακόλουθους βασικούς τομείς δραστηριότητας: # αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθοδήγηση, κατάρτιση σε προσαρμοσμένα προγραμμάτα; #κέντρα αξιολόγησης δεξιοτήτων; # επαγγελματική καθοδήγηση και προσωπική ανάπτυξη; #εύρεση νέων ταλέντων #προγράμματα εκπαιδευόμενων; #προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για τις ψηφιακές απαιτήσεις; #κοινωνικές εκδηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το Mindshift συνδέεται έντονα με τις αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης και την Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030, συγκεντρώνοντας μια ομάδα προσωπικού με διαφορετικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία.

www.mindshift.pt
www.facebook.com/mindshift.talent.advisory
www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 37 Τμήματα και 8 Σχολές είναι Πανεπιστήμιο με δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και εξωσχολικές ενότητες σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας και επιχειρηματικότητας για περισσότερους από 43.000 φοιτητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις εξαιρετικές ερευνητικές επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ως μια από τις κεντρικές δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης http://cie.uth.gr/ υποστηρίζει όλες τις σημαντικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο και παρέχει βασικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες για να συστηματοποιήσει και να ενοποιήσει την κατάρτιση στους διάφορους τομείς. Η κύρια αποστολή του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης είναι να παράγει ένα βιώσιμο περιβάλλον για δυνητικές διεθνείς συμπράξεις και νέες ευκαιρίες για ερευνητικό προσωπικό, καθηγητές, φοιτητές και άλλες ομάδες-στόχους ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον, το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης στοχεύει στην ίδρυση και διοργάνωση εντατικών μαθημάτων κατάρτισης.


VIVA FEMINA

Το «Viva Femina» είναι ένα γυναικείο ίδρυμα που βρίσκεται στην περιοχή Podkarpackie στην Πολωνία και έχει ως κύριο στόχο το όφελος των γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες και άλλων ομάδων μειονότητας στην αγορά εργασίας. Το Viva Femina εργάζεται άμεσα με την ομάδα-στόχο της, ειδικά με γυναίκες με αναπηρίες τόσο σωματικές όσο και μαθησιακές, καθοδηγητές και επόπτες, παρέχοντας επαγγελματικό προσανατολισμό, υπηρεσίες ψυχολογίας, επαγγελματική και κοινωνική ενεργοποίηση και συνεργάζεται με εταιρείες για να οργανώσει πρακτικές για άτομα με αναπηρίες και καθοδήγηση για αυτήν την ομάδα-στόχο. Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης των γυναικών.

Εργαζόμαστε με επαγγελματίες εκπαιδευτές, ειδικούς καθοδήγησης, ψυχολόγους, ειδικούς στο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ενσωματώσουμε επιτυχώς τους μειονεκτούντες στην αγορά εργασίας.

Το προσωπικό και οι εθελοντές μας εργάζονται με άτομα μεονοτήτων από διάφορα υπόβαθρα, άτομα με ειδικές ανάγκες, με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και μακροχρόνια ανέργους. Οι εργαζόμενοι μας διαχειρίζονται έργα για την ομάδα-στόχο στην περιοχή μας, σχεδιάζουν και οργανώνουν εκπαιδεύσεις για την επιχειρηματικότητα, εκπαιδεύσεις για συμβούλους και καθοδηγητές με στοιχεία εργασιακής μεθοδολογίας. Προωθούμε τις γυναίκες επιχειρηματίες με αναπηρίες, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες τους, τις επιχειρηματικές συμπεριφορές, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτές οι γυναίκες αποτελούν πρότυπα για τους άλλους.

Προσφέρουμε μαθήματα κατάρτισης για την υποστήριξη της απασχόλησης, τα οποία αποτελούν μία από τις καλύτερες μεθόδους για την ένταξη ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στην αγορά εργασίας.

www.vivafemina.org.pl
www.facebook.com/vivafemina.fundacja


GDOCE

Η Gdoce είναι μια εταιρεία με έδρα την Ισπανία, με εμειρία στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Ειδικευόμαστε στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες πέρα από την εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων, των εργαλείων Web 2.0 και των παγκόσμιων προγραμμάτων υπολογιστικών εφαρμογών για όλους τους τύπους δημόσιων και ιδιωτικών πελατών σε περιβάλλοντα μάθησης.

Η εξειδίκευσή μας αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών- πλατφορμών ψηφιακού περιεχομένου και επιχειρηματικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση, τη γνώση και την καινοτομία. Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην ανάπτυξη, υλοποίηση, τεκμηρίωση και διατήρηση πλατφορμών-εφαρμογών πληροφορικής, τεχνολογιών και περιβάλλοντος ανάπτυξης, διασφάλιση πρόσβασης στα δεδομένα με ασφάλεια και εκπλήρωση του κριτηρίου της «χρηστικότητας» και της ποιότητας που απαιτείται από τα καθιερωμένα πρότυπα.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές ικανοτήτες για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Ασχολούμαστε με τις ικανότητες ψηφιακής κατάρτισης και την πιστοποίηση αυτών των γνώσεων.

www.gdoce.es

UCE

Η Union des Couveuses είναι επικεφαλής ενός εθνικού δικτύου δημιουργίας επιχειρήσεων (“εκκολαπτήριο” επιχειρήσεων) . Ιδρύθηκε το 2002 και αποτελείται από μια ομάδα 5 υπαλλήλων και 12 μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η Union des Couveuses εκπροσωπεί και προωθεί την εξέλιξη των μελών της σε εθνική κλίμακα.

Η UCE ομοσπονδία διαθέτει 60 ”εκκολαπτήρια” σε όλη τη Γαλλία και προσωπικό περίπου 250 ατόμων. Τα “εκκολαπτήρια” επιχειρήσεων παρέχονται συνεδρίες ομαδικής κατάρτισης σε βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, επαγγελματική καθοδήγηση και ευκαιρίες δικτύωσης σε επιχειρηματίες που ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δοκιμής της επιχείρησης στην αγορά υπό πραγματικές συνθήκες και νομικό πλαίσιο – επιτρέπει στους επιχειρηματίες να εξετάσουν την οικονομική σκοπιμότητα της επιχείρησής τους.
Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το δίκτυο, διατηρώντας το ποιοτικό πρότυπο των μελών που επικεντρώνεται σε βασικές υπηρεσίες για επιχειρηματίες. Αναπτύσσουμε και παρέχουμε πρόσβαση στα ψηφιακά και επιχειρηματικά εργαλεία και νομική καθοδήγηση που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση αποτελεσματικής επαγγελματικής κατάρτισης σε όλους τους τομείς. Προσφέρουμε μια σειρά εκπαιδευτικών συνεδριών με στόχο την εκπαίδευση όσων εργάζονται στα “εκκολαπτήρια” για τη συμβουλευτική επιχειρήσεων.

Η Ένωση διασφαλίζει ότι η συνεργασία των γαλλικών “εκκολαπτηρίων” επιχειρήματικότητας είναι επωφελής. Οι επιχειρηματίες είναι περίπου 60% γυναίκες και 40% άνδρες από διαφορετικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, εκ των οποίων άνω του 90% είναι άτομα που αναζητούν εργασία. Ξεκινούν επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς: τέχνες και πολιτισμός, ευημερία, τεχνολογία, κοινωνική, γεωργική, λιανική, B2B & B2C υπηρεσίες κλπ.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση:
http://jetestemonentreprise.com/


COOPERATIVE PATRIMONIA CORSICA (PPC)

Το PPC είναι ένας συνεταιρισμός δραστηριότητας και απασχόλησης που ιδρύθηκε το 2013. Διαθέτει 3 τμήματα:

  • Maritima – αξιοποίηση, διατήρηση και αναζωογόνηση της θαλάσσιας κληρονομιάς
  • Petrafolia – δοκιμαστική δραστηριότητα στον τομέα της γεωργίας
  • etra Patrimonia – αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τοπίου και του περιβάλλοντος

το PPC παρέχει προγράμματα υποστήριξης των επιχειρήσεων για άνεργους και πιο συγκεκριμένα για νέους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν οικονομικά.

Το PPC στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής πρωτοβουλίας, επιτρέποντας στους υπεύθυνους διαχείρισης έργων να δημιουργήσουν επιχειρηματική κλίμακα για να ελέγξουν την οικονομική σκοπιμότητα του έργου τους, ενώ παράλληλα να εστιάσουν στην ευθύνη της δική τους δραστηριότητα και να κατανοήσουν καλύτερα τις λειτουργίες των επιχειρηματιών σε πραγματικές καταστάσεις. Αυτή η κοινωνική και οικονομική καινοτομία εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση στη δημιουργία επιχειρήσεων.

Η δραστηριότητα του PPC περιλαμβάνει πρόγραμματα εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους υπευθύνους/διευθυντές: εκτέλεση καθηκόντων, προσωπικές πρωτοβουλίες, ικανότητα πρόβλεψης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις αλλαγές, διαχείριση πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών, ηγεσία, διαχείριση συναισθημάτων, δυνατότητα διαπραγμάτευσης με άλλους , ενδιαφέρον για την εκμάθηση νέων πραγμάτων / ενδιαφέρον για καινοτομίες, αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, γνώση του τρόπου ανάπτυξης στρατηγικών …