PARTNERZY

MINDSHIFT TALENT ADVISORY

Mindshift to start-up – firma doradztwa personalnego założoną w 2017 roku w Lizbonie, z silnym naciskiem na rozwiązania cyfrowe. Minshift działa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w następujących podstawowych obszarach działalności: # ścieżki umiejętności, coaching, szkolenia i mentoring dostosowane programy; # centra oceny kompetencji; # zarządzanie karierą i rozwój osobisty; #działanie, selekcja i wdrażanie młodych talentów; # programy dla praktykantów; # przygotowanie siły roboczej do transformacji cyfrowej; # społeczne kampanie medialne.

Mindshift jest mocno zaangażowany w przestrzeganie zasad odpowiedzialności społecznej i Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, gromadząc zespół pracowników o różnym pochodzeniu i doświadczeniu zawodowym.

www.mindshift.pt
www.facebook.com/mindshift.talent.advisor
www.linkedin.com/company/mindshift-talentadvisory


UNIVERSITY OF THESSALY

Universytet Thessaly, z 37 departamentami i 8 wydziałami, jest uniwersytetem z własną tożsamością i znaczącą pozycją w naszym krajowym systemie edukacyjnym. University of Thessaly zapewnia ponad 43000 studentów programów licencjackich i podyplomowych oraz modułów pozalekcyjnych w określonych dziedzinach badań i biznesu. Główną misją Uniwersytetu w Tesalii jest promowanie wiedzy naukowej poprzez badania oraz wkład w rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Jest znany z doskonałych wyników badań i wybitnych osiągnięć naukowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Jako jedna z centralnych instytucji Uniwersytetu w Tesalii, Centrum Edukacji Międzynarodowej (CIE) http://cie.uth.gr/ wspiera wszystkie główne procesy na Uniwersytecie i zapewnia podstawowe i indywidualnie dostosowane usługi w celu usystematyzowania i ujednolicenia szkolenie decentralne w różnych dziedzinach. Główną misją CIE jest zapewnienie zrównoważonego środowiska dla potencjalnych partnerstw międzynarodowych oraz zapewnienie pracownikom badawczym, wykładowcom, studentom i innym grupom docelowym większych możliwości aktywnego udziału w różnych inicjatywach międzynarodowych. Ponadto CIE dąży do ustanowienia i organizacji intensywnych krótkich kursów szkoleniowych.


VIVA FEMINA

Fundacja “Viva Femina” jest fundacją kobiecą z województwa podkarpackiego w Polsce. Naszym głównym celem jest działanie na rzecz kobiet, osób niepełnosprawnych i innych grup defaworyzowanych na rynku pracy. Wdrażamy dobre praktyki w kwestiach płci i promujemy równość szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, a także wdrażamy dobre praktyki w edukacji.

Viva Femina współpracuje bezpośrednio ze swoimi grupami docelowymi, szczególnie z niepełnosprawnymi kobietami, zarówno fizycznymi, jak i uczącymi się, mentorami i trenerami w naszym regionie, zapewniając poradnictwo zawodowe, usługi psychologiczne, aktywizację zawodową i społeczną, współpracując z firmami w celu organizowania praktyk dla osób niepełnosprawnych , oferując mentoring i coaching dla tej grupy docelowej. Promujemy przedsiębiorczość wśród kobiet i uczenie się w miejscu pracy.

Zatrudniamy mentorów zawodowych, trenerów, doradców, psychologów, trenerów pracy i specjalistów ds. Zasobów ludzkich, aby skutecznie integrować osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Nasi pracownicy i wolontariusze pracują z osobami w niekorzystnej sytuacji z różnych środowisk, zwłaszcza niepełnosprawnymi, nisko wykwalifikowanymi i długotrwale bezrobotnymi. Nasi pracownicy zarządzają projektami dla grup docelowych w naszym regionie, planują i organizują szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, szkolenia dla mentorów i trenerów z elementami metodologii opartej na pracy. Promujemy przedsiębiorcze kobiety niepełnosprawne, prezentując ich sukcesy, postawy przedsiębiorcze, kobiety które sa wzorem do naśladowania dla innych.

Oferujemy szkolenia z zakresu zatrudnienia wspomaganego, które są jedną z najlepszych metod integracji osób z trudnościami w uczeniu się na rynku pracy.

www.vivafemina.org.pl
www.facebook.com/vivafemina.fundacja


GDOCE

Gdoce to firma z siedzibą w Hiszpanii, z dużym doświadczeniem w świecie przedsiębiorczości. Specjalizujemy się w uczeniu się nowych technologii cyfrowych, oprócz szerokiego korzystania z sieci społecznościowych, narzędzi Web 2.0 i światowych projektów przetwarzania w chmurze dla wszystkich typów klientów publicznych i prywatnych w środowiskach edukacyjnych.

Nasza wiedza specjalistyczna polega na opracowywaniu aplikacji platform cyfrowych i usług z zakresu przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się, wiedzy i innowacji. W szczególności koncentrujemy się na opracowywaniu, wdrażaniu, dokumentowaniu i utrzymywaniu platform aplikacji IT, wydawaniu określonych technologii i środowisk programistycznych, zapewnianiu bezpiecznego dostępu do danych oraz spełnianiu kryteriów „użyteczności” i jakości wymaganych przez ustalone standardy.

W ostatnich latach współpracowaliśmy z naszymi partnerami w kilku projektach dotyczących szkolenia kompetencji cyfrowych ze wsparciem przedsiębiorczości. Zaangażowaliśmy się w cyfrowe kompetencje szkoleniowe i certyfikację tych umiejętności.

www.gdoce.es

UCE

Union des Couveuses (Związek inkubatorów) to krajowa sieć tworzenia przedsiębiorstw. Stowarzyszenie założone w 2002 roku składa się z zespołu 5 pracowników i 12 członków zarządu. Związek inkubatorów reprezentuje i promuje członków inkubatorów w skali krajowej.

UCE zrzesza 60 inkubatorów we Francji i departamencie zamorskim, zatrudniając około 250 osób. Inkubatory zapewniają grupowe szkolenia dotyczące kluczowych umiejętności biznesowych, profesjonalnego mentoringu i możliwości nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami zakładającymi własne firmy. Co więcej, ekskluzywna usługa testu zderzeniowego – możliwość przetestowania firmy na rynku w rzeczywistych warunkach i ramach prawnych – pozwala przedsiębiorcom sprawdzić wykonalność ekonomiczną swoich projektów.

Naszym celem jest wzmocnienie sieci poprzez przestrzeganie przez każdego członka naszego certyfikowanego standardu jakości skoncentrowanego wokół kluczowych usług dla przedsiębiorców. Rozwijamy i zapewniamy dostęp do narzędzi cyfrowych i przedsiębiorczych oraz wskazówek prawnych i podatkowych niezbędnych do zapewnienia skutecznego profesjonalnego szkolenia we wszystkich obszarach. Oferujemy szereg szkoleń, aby uczyć tych, którzy pracują w inkubatorach, mentorować przedsiębiorców.

Unia zapewnia, aby współpraca francuskich inkubatorów była skuteczna. Towarzyszący przedsiębiorcy stanowią około 60% kobiet i 40% mężczyzn ze zróżnicowanych środowisk społecznych i edukacyjnych, z których ponad 90% to osoby poszukujące pracy. Zakładają firmy w wielu różnych sektorach: kultury i sztuki, dobrobytu, technologii, usług społecznych, rolnictwa, handlu detalicznego, usług B2B i B2C itp.

Para saber más, visítanos en nuestra web:
http://jetestemonentreprise.com/


COOPERATIVE PATRIMONIA CORSICA (PPC)

PPC jest spółdzielnią zatrudnienia utworzoną w 2013 r. Posiada 3 działy:

  • Maritima – waloryzacja, konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa morskiego
  • Petrafolia – działalność testowa w dziedzinie rolnictwa
  • Petra Patrimonia – waloryzacja, konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa, krajobrazu i środowisko

PPC zapewnia programy wspierania biznesu dla osób bezrobotnych, a dokładniej dla młodzieży gotowej do podjęcia działalności gospodarczej.

PPC ma na celu promowanie inicjatywy gospodarczej poprzez umożliwienie kierownikom projektów stworzenia skali biznesowej testującej wykonalność ekonomiczną swojego projektu, jednocześnie ucząc się odpowiedzialności za własne działania i lepszego zrozumienia funkcji przedsiębiorców w rzeczywistych sytuacjach. Ta innowacja społeczna i gospodarcza zapewnia odwracalność i łatwy dostęp do tworzenia przedsiębiorstw.

Aktywność PPC obejmuje program coachingowy mający na celu rozwijanie określonych umiejętności społecznych potrzebnych menedżerom: wykonywanie zadań, inicjatywy osobiste, zdolność do przewidywania zmian i skutecznego reagowania na nie, zarządzanie różnicami kulturowymi i społecznymi, przywództwo, zarządzanie emocjami, zdolność negocjowania z innymi , zainteresowanie nauką nowych rzeczy / zainteresowanie innowacjami, efektywne zarządzanie czasem, wiedza na temat opracowywania strategii …